Lumphun

ลำพูน ประวัติ

คำขวัญ พระธาตุเต่น พระรอดขลังลำไยตัง กระเทียมดี ประเพณีงามจามเทวีศรีหริภุญชัย

ลำพูน จังหวัดเล็ก ในภาคเหนือที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไม่ได้เล็กตามพื้นที่กลับยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนา เดิมลำพูนมีชื่อว่า “นครหริภุญไชย”างขึ้นราว พ.ศ.1200 โดยฤษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตร หรือละว้า ล่องเรือมาจากต้นแม่น้ำปีง เพื่อสร้างเมืองใหม่ ครั้นเมื่อสร้างเสร็จได้อัญเชิญพระนางจามเทวีธิดาแห่งเมืองละโว้มาปกครองเมืองเป็นพระองค์แรก

จากนั้นนครหริภุญไชยก็มีริย์ครองเมืองสืบต่อมาอีกหลายพระองค์ยาวนานกว่า 600 ปี ก่อนจะขึ้นของอาณาจักรล้านนา และต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกกว่า 200 ปีจนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี

เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าตากสินมหาราช  ไปรบชนะพม่าสำเร็จ จนได้ครองเมืองเชียงใหม่ แล้วให้เจ้าคำฟั่น น้องชายครองเมืองลำพูนมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 เมืองลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อมา จนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 จึงได้มีการยกเลิกตำแหน่งผู้ครองนคร และ ยกฐานะเป็นจังหวัดลำพูนจนถึงปัจจุบัน

ลำพูนในปัจจุบันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมากหล่งท่องเที่ยวทั้งวัดวาอาราม เจดีย์เก่าแก่ ศิลปะล้านนาแท้ที่มีลวดลายอันวิจิตรงาม อีกทั้งงานหัตถกรรมที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อ อย่างผ้ายกดอก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งปลูกลำไย กระเทียมแหล่งใหญ่ของภาคเหนือ

ส่วนนอุตสาหกรรม ลำพูนนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางภายในสำพูน

นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามรถสามล้อถีบ ยานพาหนะยอดนิยมของชาวลำพูนมีให้เรียกใช้บริการได้ทั่วไป   แต่จะมีให้บริการมากบริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชยหน้าวัดหริภุญไชยและหน้าตลาดสดหนองดอก อัตราค่าบริการเริ่บตั้งแต่ 30  บาท ไปจนถึงเหมาเที่ยวทั้งวันประมาณ 200 บาท

รถสองแถวไปยังอำเภอต่างๆ ทารถจะกระจายอยู่ทั่วตัวจังหวัดลำพูน เช่น สายลำพูน-ปาซาง-บ้านโฮง-ลี้ อยู่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

สายลำพูน-บ้านธิ อยู่บริเวณหลังตลาดสดหนองดอก เป็นต้นทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเหมารถสองแถวไปท่องเที่ยวได้

Alimeter : ความสูงจากระดับน้ำทะเล 350 เบตร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อมาถึงควรจะไปสักการะกราบไหวัคือ อนุสาวรีย์นระนางจามเทวี กษัตรีแห่งนครหริกุณชัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองสำพูน