CHIANGRAI

เชียงราย  ประวัติ

ดินแดนแห่งขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ไม้บนดอยสูงที่สลับ  ซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง และมีเทือกเขาพรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ อีกทั้งเป็นจุดแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

การเดินทางภายใน เชียงราย

รถสองแถวชบารุสีฟ้า เป็นรถสองแถวขนาดเล็ก ที่ให้บริการไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตตัวเมืองเชียงราย สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 10 บาท หรือคิดเป็นอัตราเหมา ขึ้นอยู่กับระยะทาง บริเวณที่จะมีรถให้บริการหนาแน่น คือ บริวณห้าแยกพ่อขุนมังรายและถนนพหลโยธิน ย่านไนท์บาช่าร์ และย่านสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย รถสามล้อถีบ  ยานพาหนะเก่าแก่ของเชียงราย ให้บริการตาม

จุดต่าง ๆ ในตัวจังหวัดเชียงราย เช่น บริเวณไนท์บาช่าร์ สถานีขนส่งอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 20 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง หรือจะเหมานำเที่ยวในตัวเมืองทั้งวันก็ได้ รถเช่า ในเชียงรายมีรถให้เช่าทั้งรถจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ สามารถหาเช่าได้บริเวณไนท์บาช่าร์ และสามารถติดต่อได้จากโรงแรมที่พัก

Alimeter : ความสูงจากระดับน้ำทะเล 375 เมตร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อมาถึงควรจะไปสักการะกราบไหวั  คือ อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชบริเวณห้าแยกพ่อขุน และวัดพระธาตุดอยงำเมือง